TestWiki:Quy định

    From TestWiki
    Revision as of 03:41, 27 October 2021 by Thingofme (talk | contribs) (Created page with "TestWiki:Quy định")
    (diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

    Một quy định là nhóm các quy định mà luôn cần tôn trọng. Nếu một quy định mà không được tôn trọng, bạn có thể bị cấm.

    Quy định của TestWiki