Translations:TestWiki:Policies/5/vi

    From TestWiki

    Một quy định là nhóm các quy định mà luôn cần tôn trọng. Nếu một quy định mà không được tôn trọng, bạn có thể bị cấm.