පරිවර්තන පරීක්ෂණය

This page is a translated version of the page Translating test and the translation is 100% complete.

මගේ නම පීටර්.

පීටර් විවාහ වී සිටින්නේ එලොයිස් සමඟයි.

එලොයිස් සහ පීටර්ට දරුවන් දෙදෙනෙක් සිටියහ.

එලොයිස්, පීටර් සහ ඔවුන්ගේ දරුවන් ඉන්දුනීසියාවේ ජීවත් වන අතර, පීටර් රජයට අයත් වෙරළ තෙල් සමාගමක සේවය කරයි.