All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 5 translations.

NameCurrent message text
 h German (de)Die Rechte der Benutzergruppen von Bürokraten sind wie folgt:
 h English (en)Bureaucrats' user group rights are as follows:
 h Japanese (ja)ビューロクラットユーザーグループの権限は以下の通りです:
 h Russian (ru)Права группы пользователей "бюрократ" следующие:
 h Vietnamese (vi)Quyền nhóm người dùng của Hành Chính Viên như sau: