TestWiki:Bảo Quản Viên

From TestWiki
This page is a translated version of the page TestWiki:Administrators and the translation is 100% complete.

Bảo Quản Viên là nhóm người dùng chính để thử nghiệm bộ công cụ Bảo Quản Viên. Nó được cấp theo yêu cầu (thường là tại Yêu cầu quyền), cho bất kỳ người dùng đã đăng ký nào.

Quyền Bảo Quản Viên có hầu hết các quyền của nhóm người dùng giống như Bảo Quản Viên trên hầu hết các dự án khác. Mặc dù chúng tôi sử dụng rất nhiều lẽ thường ở đây và yêu cầu tất cả Bảo Quản Viên cũng như người dùng đã đăng ký thực hiện tương tự, nhưng Bảo Quản Viên tiềm năng hoặc Bảo Quản Viên mới vẫn được khuyến khích đọc các chính sách chính thức được liệt kê tại TestWiki:Policies (đặc biệt là TestWiki:Main policy). Nói chung, điều này có nghĩa là hoàn tác hoặc hoàn nguyên bất kỳ thử nghiệm nào bạn thực hiện và thực hiện các khối kiểm tra trên User:Example hoặc chính bạn. Nếu bạn làm muốn thực hiện chặn kiểm tra đối với một người dùng khác, cách tốt nhất mà bạn được khuyến khích thực hành ở đây trên Public Test Wiki là lấy của họ sự đồng ý, bằng văn bản và tốt nhất là trên wiki trước.

Quyền Bảo Quản Viên cung cấp khả năng:

 • View detailed abuse log entries (abusefilter-log-detail)
 • Create or modify abuse filters (abusefilter-modify)
 • Revert all changes by a given abuse filter (abusefilter-revert)
 • See the link to Admin links (adminlinks)
 • Use higher limits in API queries (apihighlimits)
 • Edit author-protected pages (author)
 • Not be affected by IP-based rate limits (autoconfirmed)
 • Have one's own edits automatically marked as patrolled (autopatrol)
 • Block or unblock other users from editing (block)
 • Block or unblock a user from sending email (blockemail)
 • Search deleted pages (browsearchive)
 • Submit comments (comment)
 • Administrate user-submitted comments (commentadmin)
 • Use external links in comments (commentlinks)
 • Create new user accounts (createaccount)
 • Delete pages (delete)
 • Delete wiki backups (delete-dump)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • View deleted history entries, without their associated text (deletedhistory)
 • View deleted text and changes between deleted revisions (deletedtext)
 • Delete and undelete specific log entries (deletelogentry)
 • Delete and undelete specific revisions of pages (deleterevision)
 • Edit all user pages (editalluserpages)
 • Edit the user interface (editinterface)
 • Edit pages protected as "Allow only administrators" (editprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoconfirmed users" (editsemiprotected)
 • Embed PDFs into pages (embed_pdf)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • Edit Structured Discussions posts by other users (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • Mark Structured Discussions topics as resolved (flow-lock)
 • Generate wiki backups (generate-dump)
 • Import pages from other wikis (import)
 • Import pages from a file upload (importupload)
 • Bypass IP blocks, auto-blocks and range blocks (ipblock-exempt)
 • Create and (de)activate tags (managechangetags)
 • Mark rolled-back edits as bot edits (markbotedits)
 • Merge the history of pages (mergehistory)
 • Move pages (move)
 • Move category pages (move-categorypages)
 • Move root user pages (move-rootuserpages)
 • Move pages with their subpages (move-subpages)
 • Move files (movefile)
 • Not be affected by rate limits (noratelimit)
 • Override the spoofing checks (override-antispoof)
 • Change page language (pagelang)
 • Mark versions of pages for translation (pagetranslation)
 • Mark others' edits as patrolled (patrol)
 • View recent changes patrol marks (patrolmarks)
 • Change protection settings and edit cascade-protected pages (protect)
 • Overwrite existing files (reupload)
 • Override files on the shared media repository locally (reupload-shared)
 • Quickly rollback the edits of the last user who edited a particular page (rollback)
 • Perform CAPTCHA-triggering actions without having to go through the CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Not create redirects from source pages when moving pages (suppressredirect)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Import offline translations (translate-import)
 • Manage message groups (translate-manage)
 • Unblock oneself (unblockself)
 • Undelete a page (undelete)
 • View a list of unwatched pages (unwatchedpages)
 • Upload files (upload)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Manage short URLs (urlshortener-manage-url)
 • View short URLs management log (urlshortener-view-log)
 • View wiki backups (view-dump)
 • Add, edit and delete categories and forums on the discussion board (wikiforum-admin)
 • Edit and delete threads and replies on the discussion board (wikiforum-moderator)

Danh sách Bảo Quản Viên

Hiện tại có 63 Bảo Quản Viên.