Translations:TestWiki/2/vi

From TestWiki

Một môi trường thử nghiệm thoải mái nơi bạn có thể thử nghiệm MediaWiki cùng với các công cụ dành cho Bảo Quản Viên và Hành Chính Viên.